شرح وظايف بهداشت محيط

شــرح وظايـــف واحــد بهداشت محيط

 

الف)‌‌ برنامه ريزي

تدوين طرح جامع برنامه عملياتي در سطح ستاد مركز بهداشت شهرستان

تدوين طرح جامع عملياتي در سطح مراكز بهداشتي درماني  تابعه شهرستان

تدوين طرحهاي مداخله اي

تدوين برنامه برنامه طرح بسيج سلامت نوروزي

تدوين برنامه اقدامات پيشگيرانه از بروز بيماريهاي واگيردار روده اي با اولويت التور

تدوين برنامه مراسم گراميداشت روز بهداشت محيط (يازدهم اسفند هر سال )

ب ) نظارت و پايش

پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني

پايش فعاليت هاي خانه هاي بهداشت

نظارت بر عملكرد تأسيسات آبرساني شهري وروستائي

نظارت برعملكرد تأسيسات فاضلاب

نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا

نظارت بر عملكرد موسسات سمپاشي وضدعفوني اماكن عمومي

نظارت بر عملكرد آموزشگاههاي بهداشت اصناف

نظارت بر عملكرد موسسات پرتو پزشكي

ج ) هماهنگي

1-   هماهنگي درون بخش

هماهنگي با واحد آموزش بهداشت در زمينه برنامه هاي آموزشي وتهيه پوستر ، پمفلت وتراكت

هماهنگي با گروه تخصصي پيشگيري ومبارزه با بيماريها درخصوص پيشگيري ومهار بيماريهاي روده اي و اپيدمي

هماهنگي با گروه تخصصي تغذيه وتنظيم خانواده درخصوص برنامه هاي كنترل نمكهاي يد دار و غني سازي آرد

هماهنگي با واحد بهداشت مدارس درخصوص بررسي وضعيت بهداشتي مدارس و موسسات آموزشي و توزيع شير درمدارس

هماهنگي با واحد بهداشت دهان و دندان در خصوص بررسي ميزان فلورايد در آب آشاميدني

هماهنگي با بيمارستان در خصوص بازديد از بيمارستانها و مراكز پرتوزا

هماهنگي با كارشناسان نظارت مواد غذايي و بهداشتي در خصوص كنترل مواد غذائي ، آرايشي و بهداشتي

هماهنگي با آزمايشگاه كنترل مواد غذائي درخصوص پذيرش نمونه هاي ارسالي و اعلام پاسخ

هماهنگي با آزمايشگاه آب و فاضلاب درخصوص پذيرش نمونه هاي ارسالي و اعلام نتيجه

2-  هماهنگي برون بخش

هماهنگي با مراجع قضائي درخصوص رسيدگي به پرونده تخلفات بهداشتي و جرائم مرتبط با بهداشت مواد غذائي

هماهنگي با نيروي انتظامي درخصوص تعطيل واحدهاي متخلف وجلب متهمين

هماهنگي با شركتهاي آب وفاضلاب شهري وروستائي

هماهنگي با اداره بازرگاني شهرستان وعضويت دركميسيون نظارت

هماهنگي با شهرداريها و سازمانهاي مرتبط ( ساماندهي ميادين ميوه و تره بار كنترل كيفيت هوا خدما ت موتوري وسازمان بازيافت ...)

هماهنگي با مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوط

هماهنگي با اداره كل نظارت بر مواد غذائي ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي

هماهنگي با مركز سلامت محيط وكار  از طريق سامانه فوريتهاي بهداشت محيط

هماهنگي با بهزيستي درخصوص تأسيس مهدهاي كودك ومراكز نگهداري افراد سالمند وناتوان جسمي

هماهنگي با زندانها بمنظور بررسي وضعيت بهداشتي زندانها

هماهنگي با تربيت بدني در خصوص وضعيت بهداشتي استخرهاي شناو مراكز تفريحي ورزشي

هماهنگي با ، فرمانداري وبخشداريها ي شهرستان

هماهنگي با مدير شهرك صنعتي

هماهنگي با شبكه دامپزشكي شهرستان در خصوص بيماريهاي مشترك بين انسان و دام  و جمع آوري مرغ زنده و كنترل كيفيت شير خام و ...

هماهنگي با مديريت آموزش و پرورش در خصوص وضعيت بهداشت محيط مدارس

هماهنگي با سازمانهاي تبلغات اسلامي و مركز بزرگ اسلامي در خصوص وضعيت بهداشت محيط مساجد

هماهنگي با مديريت پايانه مرزي و گمركات در خصوص مشكلات و مسائل پايانه مرزي

د‍) اقدامات اجرائي

اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي

اجراي طرح تشديد كنترل مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي

اجراي طرح سالمسازي  بوفه هاي مدارس

اجراي برنامه شهر سالم وروستاي سالم

اجراي دستور العملهاي واصله از مراكز سلامت محيط و كار

اجراي طرح اتلاف سگهاي ولگرد

اجراي طرح ادغام بهداشت مواد غذائي در سيستم شبكه

اجراي طرح حذف جوش شيرين ازنان توليدي نانوائي ها

اجراي حكم تعطيل واحدهاي متخلف

توقيف عرضه مواد غذائي فاسد وغيرمجاز

ارجاع پرونده واحد هاي صنفي متخلف به مراجع قضائي وتعزيرات حكومتي از طريق كمسيون ماده 11

اجراي برنامه هاي بهسازي محيط روستاها با اولويت سرويس بهداشتي وآبخوري مدارس ، توالتهاي روستائي ، دفع زباله وفاضلاب

برپائي نمايشگاههاي بهداشت محيط و موادغذائي به مناسبت هاي مختلف (هفته دولت، هفته سلامت ، روز بهداشت محيط و ...)

رسيدگي به شكايات مردمي درزمينه بهداشت محيط ، مواد غذائي ، فاضلاب ، زباله و ...

ه ) آموزش

آموزش حين خدمت وبدو خدمت پرسنل بهداشت محيط در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي از طريق برگزاري كارگاه آموزشي

آموزش متصديان واحدهاي صنفي مرتبط با مواد غذائي و اماكن عمومي از طريق برگزاري جلسات آموزشي و آموزشگاههاي اصناف

آموزش دانشجويان بهداشت محيط دانشكده بهداشت از طريق تدريس در كارگاههاي بهداشت مواد غذائي و ارتقاء كيفيت

آموزش كاركنان مراكز بازتواني وابسته به بهزيستي در زمينه بهداشت محيط و موادغذائي

آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي

آموزش رابطين

ز) بازديد وكنترل

بازديد از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي و اماكن مسير راهها ( رستورانها واغذيه فروشي ها و ..)

بازديد از مراكز بهداشتي درماني ، درمانگاهها وبيمارستانها

بازديد از مراكز پرتو پزشكي

بازديد از استخرها ي شنا و باشگاههاي ورزشي

بازديد از پادگانها ، اردوگاهها ، زندانها ومراكز انتظامي

بازديد از مدارس وموسسات آموزشي و پرورشي

بازديد از كارگاهها و كارخانجات مواد خوراكي وبهداشتي

بازديد از كارخانه هاي توليد يخ

بازديد از مراكز مشاوره ترك دخانيات

بازديد از پايانه هاي مسافربري ، ترمينالها ، ايستگاههاي مترو و ايستگاههاي  راه آهن

كنترل مواد غذائي ، آشاميدني از طريق نمونه برداري وارسال به آزمايشگاههاي غذا ودارو

كنترل آب آشاميدني شبكه آبرساني شهري وروستائي از طريق كلر سنجي ونمونه برداري از آب

كنترل نمكهاي يد دار درمراكز تهيه وتوزيع و اماكن عمومي از طريق يد سنجي

كنترل كيفي نانهاي سنتي تهيه شده در واحدهاي صنفي نانوائي از نظر وجود جوش شيرين و ...

كنترل آب استخرهاي شنا از نظر كدورت ، كلر باقيمانده و آلودگي ميكروبي و...

كنترل كيفي موادغذائي مورد عرضه در بوفه هاي مدارس

كنترل اقلام خوراكي ، آشاميدني  وارداتي از نظر مجوزهاي لازم وتاريخ توليد وانقضاء

خ) پشتيباني

پيگيري اعتبارات بهداشت محيط

پيگيري اعتبارات بهسازي محيط روستا ها

تأمين مصالح و ابزار مورد نياز بمنظور بهبود دفع زباله هاي روستائي ، احداث توالت روستائي و ...

پيگيري اعتبارات مربوط به مديريت پسماندهاي بيمارستاني

پيگيري نحوه برگزاري كارگاههاي آموزشي از طريق امور اداري و مالي (سالن اجتماعات- فيلمبرداري )

پيگيري تجهيز انبار حوادث وسوانح غير مترقبه

ر) ارزشيابي

ارزشيابي دوره اي واحد هاي محيطي ومراكز بهداشت

ارزشيابي سالانه مراكز بهداشتي درماني تابعه

ف) جمع آوري وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات

تكميل فرمهاي آماري فعاليتهاي ستادي بهداشت محيط و حرفه اي  مركز بهداشت شهرستان

جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي ازمراكز بهداشتي درماني

تهيه كارنامه عملكرد شش ماهه وساليانه

ارسال پسخوراند آمار و فعاليت هاي انجام شده به مراكز بهداشت

تجزيه وتحليل آمار و ا طلاعات ارسالي از مراكز ومقايسه با حد انتظار و فعاليت دوره مشابه قبل

ارسال آمار عملكرد شش ماهه وساليانه پس از تصحيح وتجزيه وتحليل اطلاعات به معاونت امور بهداشتي استان

م) عضويت دركميته ها ، كميسيون ها، شوراها وجلسات كارگروه وگروههاي كارشناسي

عضويت دركارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان

عضويت در گروههاي كارشناسي زير مجموعه كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان

عضويت دركميته اجرائي كاهش آلودگي هواي شهرستان

عضويت دركميسيون درجه بندي اماكن

عضويت دركميته ا تلاف سگهاي ولگرد

عضويت در كمسيون موضوع تبصره بند 20 از ماده 55 شرح وظايف شهرداريها در خصوص ساماندهي مشاغل مزاحم

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/28
تعداد بازدید:
879
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند می باشد.      آخرین بروزرسانی:1399/06/24
Powered by DorsaPortal