معرفي واحدبهداشت حرفه اي

معرفـي بهداشت حرفه اي

برنامه هاي بهداشت حرفه اي

طرح ارگونومي

 

شرايط موجود درمحيط كار هستندكه به دليل تحميل فشارهاي بيش از حدتوان كارگرسلامت سيستمها اندامهاي بدن اواعم از سيستم اسكلتي-عضلاني ،سيستم عصبي،ايمني،رواني وغيره مخاطره افتاده و باعث وقوع عارضه ياآسيب ميشوند.

يكي ازاين عوامل زيان آور،عوامل ارگونوميك يا وضعيتهاي نامناسب ارگونوميكي هستند چراكه وضعيت نامناسب بدن درحين كار ،عدم تناسب جسمي بين كارگروكارمحوله ،ابزاركار نامناسب،حمل غير اصولي بار وغيره باعث بروزعوارض اسكلتي-عضلاني
دركارگران ميشوند،لذا مركزسلامت محيط كاراقدام به تدوين وابلاغ طرح اصلاح شرايط ارگونومي درمحيط هاي كار در سال1387نموده است .روند شناسايي وارزيابي عامل زيان آور،كاردرشرايط نامناسب ارگونوميكي را با هدف اصلاح شرايط وروش كار در كارگاههاي تحت پوشش ازاهداف طرح بوده كه تا كنون ادامه دارد
.

طرح مقابله با صدا در محيط كار

 

امروزه يكي از مهمترين عوامل زيان آور كه در محيطهاي كاري سلامت شاغلين را به مخاطره مي اندازد صداي ناخواسته محيط كاري باشد كه با تاثير روي سلامتي افراد چه مستقيم مانند كم شنوايي و ناشنوايي و چه غير مستقيم مانند افزايش فشارخون تحرك پذيري فرد و حتي بروز حوادث ناشي از كار باعث ايجاد خسارات جاني و مالي و نقصان در سلامتي فرد خواهد شد.
هدف كلي طرح :

حفظ و ارتقا سلامتي شاغلين در معرض عامل زيان آور صداي محيط كار

اهداف اختصاصي طرح:

-
    افزايش آگاهي نيروهاي درگير طرح منجمله مديران ارشد پزشكان نيروهاي بهداشت محيط  حرفه اي و بهورزان
-
    افزايش آگاهي گروههاي هدف شامل مديران صنايع و متصديان صنايع، شاغلين در معرض صدا بهداشتياران و بهگران
-
    حذف يا كاهش و كنترل عامل صدا در محيطهاي كار

اقدامات اجرايي :

در حال حاضر در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي گناباد تعداد كارگاههايي كه داراي عامل زيان آور صدا مي باشند 363 واحد كارگاهي است و تعداد شاغلين در معرض اين عامل زيان قرار دارند 1055 نفر مي باشد كه از نظر بعد كاركنان
   كارگاههاي 1-19 نفر را با توجه به گسترش اين نوع كارگاهها در محدوده تحت پوشش را در بر مي گيرد بنابراين جهت اجراي طرح همكاران در مراكز مختلف با انجام برنامه صداسنجي، آگاهي و تعيين نقاط امين، خطر و احتياط ضمن آموزش به كارفرمايان و شاغلين با برگزاري جلسات آموزشي سعي براين مي شود كه با ارائه راهكاري فني مهندسي و مديريتي مناسب نسبت به حذف يا كاهش عامل زيان آور صدا در محيط گام موثري بردارند

 

طرح بقا

 

با توجه به اهميت قالي بافي وشناخت مردم جهان از اين هنر زيبا وبه منظور بهبود شرايط بهداشتي محيط كار قالي بافان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي طرحي به نام طرح بقايا بهداشت قالي بافان را به اجرا در آورده است
هدف ازاين طرح تامين سلامت قالي بافان وبهسازي محيط كار آنان ميباشد دراين برنامه بايد براي كليه قالي بافان تحت پوشسش پرونده بهداشتي تشكيل داده شود و معاينات لازم توسط پزشك دوره ديده طب كار با همكاري كارشناس بهداشت حرفه اي انجام شود  پس از انجام معاينات اگر قالي باف توانائي انجام كار مورد نظر راداشت كارگاه قالي بافي اوبوسيله بهورز ويا كارشناس بهداشت حرفه اي مورد بازديد قرار مي گيرد وآموزشهاي بهداشتي لازم درمورد قالي بافي به او داده شود وبا توجه به وجود نواقص بهداشتي جهت اخذ وام به جهاد كشاورزي معرفي گردد كه پس از اخذ وام بايد نوسازي يابهسازي كارگاه خود را مطابق با توصيه هاي كارشناس بهداشت حرفه اي انجام دهد .

طرح بهداشت پرتوكاران در محيط كار

بهداشت يعني حفاظت انسان نسلهاي آينده و محيط در برابر اثرات سوء پرتوهاي يونساز

اهداف برنامه :
1
اهداف كلي :

تامين و حفظ سلامتي مردم پرتوكاران ومحيط در برابر اترات بيولو زيكي پرتوها .

2
هدف اختصا صي :

ارتقاء كمي و كيفي شاحص ها از نظر حفاظتي وبهداشتي .

پرتوها به 2 دسته تقسيم ميشوند :

1- پرتوهاي يونساز
  :

پرتو ها يي هستند كه انرزي موحود در آنها در زمان عبور از ماده يا بافتي كه اين اشعه را دريافت ميكنند توليد يونيزاسيون مينمايد مانند اشعه آلفا بتا گاما ايكس .

2 - پرتوهاي غير يونساز :

 انرژي موجود در اين پرتوها در شرايط عا دي قادر نيست در اتمهاي پذيرنده ايجاد يونيزاسيون نمايد مانند اشعه ماوراءبنفش نور مريي مادون قرمز.

پرتو ها يي كه جهت تشخيص و درمان در مراكز پرتو پزشكي بيشتر بكار ميروند و عمدتا" بطور مصنوعي تهيه ميگردند و بيشتر از نوع ايكس و گاما ميباشند علاوه بر اينكه محاسني دارند اما اگر رعايت مسا يل بهداشتي و حفاظتي نشود يا افراد سهل انگاري و يا غير متخصص از وسايل پرتو زا استفاده ه كنند مخاطرات ناشي از آنها تا نسلها ميتواند انسان و محيط زيست راتهديد نمايد .

طرح بهداشت كشاورزي

 

براي دست يافتن به توسعه پايدار در بخش كشاورزي بايد به وضعيت بهداشتي و رفاهي كشاورزان توجه كافي شود و همزمان با رشد كشاورزي , حفاظت كشاورزان در برابر مخاطرات محيط كار افزايش يابد و در سطوح ملي و بين المللي بهداشت حرفه اي كشاورزان مورد توجه قرار گيرد.

اجراي برنامه بهداشت كشاورزي،اقدامي موثر در راستاي ارتقائ سلامت كشاورزان و پيشگيري از بروز حوادث و بيماريهاي شغلي با ايجاد محيط هاي كار سالموبهبود كيفيت و توليدمحصولات كشاورزي سالم است.

هدف كلي:

كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامتي كشاورزان با ارائه خدمات بهداشت حرفه اي و تشكيل پرونده پزشكي براي كشاورزانوپايش محيطهاي كار كشاورزي

گروههاي هدف برنامه:

شاغلين بخش كشاورزي شامل :

زارعين (مزارع )

باغبانان (باغات )

دامداران (دامداريها )

مرغداريها

گلخانه ها ومجتمع هاي كشت وصنعت

شيلات

فعاليتهاي اجرايي برنامه :

1. برقراري ارتباط ارگانيك بين كارشناسانمسئول در جهاد كشاورزي ودر راس آنها ترويج،زراعت ،حفظ نباتات و امور دام با بخش بهداشتبراي مشاركت در زمينه اجراي برنامه ها وفعاليتهاي بهداشتي در عرصه كشاورزي (تشكيل كميته هايبهداشت كشاورزي شهرستان واستان)

2. ساخت و اجراي برنامه هاي آموزشي رسانه ايبه صورت مشترك با بخش ترويج كه نيازهاي آموزشي بهداشتي كشاورزان را تامين نمايد.

3. تعريف و آموزش رفتارهاي شغلي صحيح در كشاورزي به منظورو پيشگيري از بروز عوارض اسكلتي _عضلاني وپيشگيري از بروز مسموميتهاي حاد ومزمن ناشي از مواجهه با سموم وافت كشها

4. با برگزاري جلسات آموزشي براي كادر بهداشتي ،مروجين جهاد كشاورزي وانتقال اين آموزشها به كشاورزان

5. عقيب سير سلامتي كشاورزان در قالب انجاممعاينات دوره اي و اختصاصي براي كليه كشاورزان توسط پزشكان خانوادهمستقر در مراكز بهداشتي درماني روستايي

6. پايش محيطهاي كاري كشاورزي به منظور ارائه راه حلهاي بهداشتي در جهت بهبود وبهسازيمحيط اين كارگاههاتوسط كادر بهداشتي وبهورزان.

 

 

 

 

طرح روشنايي در محيط كار

 

 

روشنايي يكي از مهمترين مباحث فيزيكي محيط كار است . از نور تنها جهت رويت اشياء و انجام كارها بلكه بعنوان عاملي براي ايجاد يك محيط كار مطبوع و دلپذير استفاده مي شود . اگر در طراحي و نگهداري سيستم هاي روشنايي دقت كافي بعمل نيايد روشنايي ناكافي و نامطلوب مي تواند باعث خستگي چشم، سردرد، نقص بينايي و تشخيص اشياء و رنگها ،‌خيرگي و حتي سبب بروز حادثه شود. راحتي شاغلين در محيط كار به منظور حفظ و ارتقاء سلامت و افزايش بهره وري مستلزم برنامه ريزي و رعايت موارد متعددي است كه يكي از مهمترين آنها تامين روشنايي مناسب است . در تامين روشنايي اماكن مسكوني ، عمومي و محيط كار استفاده از نور خورشيد اولويت دارد ،زيرا طيف آن كامل است و سازگاري مناسبي با افراد از نظر فيزيكي ، فيزيولوژيكي و رواني دارد . عوامل تاثير گذار بر شدت روشنايي اتاقها عبارتند از :

ضريب بهره نوري

درخشندگي لامپ 

رنگ دهي لامپ

 وضعيت نگهداري سيستم روشنايي (‌تعويض چراغ سوخته ، پاكيزگي چراغ )‌ 

 ميزان پاكيزگي بنا (‌نظافت كف و ديوار ، تجديد رنگ آميزي جزء برنامه هاي دوره اي محيط باشد .) 

 ضريب انعكاس كف ، سقف ، ديوار 

 نسبت سطح پنجره به سطح بنا 

  جهت پنجره 

   مانع ، سايبان ، پرده ، ميزان پاكيزگي شيشه ها و پنجره ها 

 در هر حال كميت و كيفيت روشنايي براي تامين شرايط كار راحت و ايمن مطابق با اصول ارگونومي و معيارهاي بهداشت حرفه اي در تمام مراحل طراحي بايستي مد نظر قرار گيرد :

 فاصله منبع روشنايي نبايد بيشتر از 2 متر بالاتر از سطح كار و يا بيش از حد به موضع كار نزديك باشد . 

 حتي الامكان از منبع روشنايي با سطوح وسيع و درخشندگي پايين استفاده شود . 

هدف برنامه :

 ساماندهي روشنايي در محيط كار 

اهم فعاليتهاي برنامه :

1 - تقويت تجهيزات اندازه گيري

2 - برقراري نظام ثبت اطلاعات و گزارش دهي از سطوح محيطي به شهرستان و استان

3 - تكميل فرمهاي ثبت اطلاعات و گزارش دهي از سطوح محيطي به سطوح تخصصي

شاخص برنامه :

 در صد نصب روشنايي مصنوعي مناسب در كارگاههاي نورسنجي شده داراي روشنايي نامطلوب

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/06
تعداد بازدید:
169
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal